اخذ تقدیرنامه‌ی سه ستاره‌ی اشتهار به کیفیت شرکت بهمن موتور - دی 93 - گروه بهمن

اخذ تقدیرنامه‌ی سه ستاره‌ی اشتهار به کیفیت شرکت بهمن موتور - دی 93