انعقاد قرارداد جوینت ونچر رایزکو-کروز و فورسیا - گروه بهمن

انعقاد قرارداد جوینت ونچر رایزکو-کروز و فورسیا