ایجاد مرکز اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز در مؤسسه خیریه محک - گروه بهمن

ایجاد مرکز اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز در مؤسسه خیریه محک