نمايندگی ها | گروه بهمن

فروشخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 271

 • نام و نام خانوادگی: مهدی کلوندی
 • شهر: همدان
 • تلفن فروش: 34228777-081
 • آدرس: همدان، ابتدای بلوار بدیع الزمان
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1552

 • نام و نام خانوادگی: مهدی کلوندی
 • شهر: همدان
 • تلفن فروش: 34228777-081 تلفن خدمات پس از فروش: 34228777-081
 • نمابر فروش: 34224190-081 نمابر خدمات پس از فروش: 34224190-081
 • آدرس: همدان، ميدان سپاه ،ابتداي بلوار بديع الزمان
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1553

 • نام و نام خانوادگی: مهدي بهادري
 • شهر: ملایر
 • تلفن فروش: 32293324-081 تلفن خدمات پس از فروش: 32293324-081
 • نمابر فروش: 32293189-081 نمابر خدمات پس از فروش: 32293324-081
 • آدرس: ملاير، بلوار خلیج فارس، جنب بانك ملي
 • نقشه مکان یاب

خدمات پس از فروشفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 4551

 • نام و نام خانوادگی: حسین مرادکیانی
 • شهر: نهاوند
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33245659-081
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33245658-081
 • آدرس: بلوار امام حسین - پلاک 1
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 126

 • نام و نام خانوادگی: مهدی زیدیان
 • شهر: همدان
 • تلفن فروش: 32666954-081 تلفن خدمات پس از فروش: 32667360-081
 • آدرس: خیابان شهداء ،مقابل کوچه ضرابی ، فروشگاه زیدیان

فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 126/1

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا عقیقی
 • شهر: اسد آباد
 • تلفن فروش: 33134680-081
 • آدرس: میدان آزادگان ، فروشگاه تکتاز موتور

خدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 126/7

 • نام و نام خانوادگی: فرهاد کردی
 • شهر: نهاوند
 • تلفن فروش: 23247321-085
 • آدرس: بلوار کمربندی ،جنب پلیس +10،تعمیرگاه فرهاد