نمايندگی ها | گروه بهمن

خدمات پس از فروشفروش قطعه
نمایندگی شماره 317

 • نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین ابراهیمی
 • شهر: سنندج
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33360211-087
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33360212-087
 • آدرس: بالاتر از پلیس راه سنندج به همدان - سه راهی خیاره - جنب تالار بزرگ نیلا
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1351

 • نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین ابراهیمی
 • شهر: سنندج
 • تلفن فروش: 33360211-13-087 تلفن خدمات پس از فروش: 33360211-13-087
 • نمابر فروش: 33360212-087 نمابر خدمات پس از فروش: 33360212-087
 • آدرس: بالاتر از پلیس راه سنندج به همدان - سه راهی خیاره - جنب تالار بزرگ نیلا
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 128

 • نام و نام خانوادگی: عبدالباقی ابراهیمی
 • شهر: بانه
 • تلفن فروش: 34240352-087
 • آدرس: خیابان خیام ،جنب گرمابه بیستون ، فروشگاه خلیج الخیر

فروشخدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 128/2

 • نام و نام خانوادگی: مجید قربانی
 • شهر: بیجار
 • تلفن فروش: 38229120-087 تلفن خدمات پس از فروش: 3822687-087
 • آدرس: خیابان امیر نظام گروسی ،فروشگاه موتورسیکلت قربانی

فروشخدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 128/3

 • نام و نام خانوادگی: هاویار ابراهیمی
 • شهر: سنندج
 • تلفن فروش: 33688034-087
 • نمابر فروش: 33245296-087
 • آدرس: میدان نبوت ،خیابان ویس القرنی ، فروشگاه هوندا

فروشموتور
نمایندگی شماره 128/6

 • نام و نام خانوادگی: محمد قبادی
 • شهر: کامیاران
 • تلفن فروش: 35529818-087
 • آدرس: خیابان اسد آبادی ، جنب پل ،فروشگاه تهران موتور