ساختار حاکمیت شرکتی گروه بهمن | گروه بهمن
ساختار حاکمیت شرکتی گروه بهمن

ساختار حاکمیت شرکتی گروه بهمن

ساختار گروه بهمن شامل 4 بخش اصلی می‌باشد که عبارتند از :

1- راس راهبردی

2- ستاد تخصصی و عمومی

3- فضاهای فعالیت

4- شرکت‌ها و مراکز تابعه و وابسته