گروه بهمن


تولید در بهمن موتور با رعایت نکات بهداشتی

موضوع: انعکاس خبری

نمایش ویدئو

اقدامات گروه بهمن در راستای پذیرش ایمن مراجعه کنندگان

موضوع: کرونا را شکست می دهیم

نمایش ویدئو

فعاليت های تحقيقي، توسعه اي و ايجاد زير ساخت های لازم جهت آمادگی افزایش ظرفیت تولید

موضوع: انعکاس خبری

نمایش ویدئو

ضدعفونی فضاهای اداری و تولیدی گروه بهمن در مقابله با کرونا

موضوع: کرونا را شکست می دهیم

نمایش ویدئو

فاصله اجتماعی را رعایت کنیم

موضوع: کرونا را شکست می دهیم

نمایش ویدئو

به پاس قدردانی از زحمات پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمانی

موضوع: کرونا را شکست می دهیم

نمایش ویدئو