اطلاعیه در ارتباط با مراجعه غیرحضوری

img

نظر به شـرایط موجود و رعایت اصـول بهداشتی و با عنایت به رفاه حال شما سهـامداران محتـرم یاد آور می شـود: تمامی خدمات سهامداری تا اطلاع بعدی صرفاً بصورت غیر حضوری و از طریق تماس تلفنی با شماره های ۴۸۰۹۷۲۷۴ ، ۴۸۰۹۷۷۹۷ ، ۴۸۰۹۷۴۸۵ و یا ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.Bahman.ir ارائه خواهد گردید.