اطلاعیه در ارتباط با مراجعه غیرحضوری | گروه بهمن
اطلاعیه در ارتباط با مراجعه غیرحضوری

اطلاعیه در ارتباط با مراجعه غیرحضوری

 نظر به شـرایط موجود و رعایت اصـول بهداشتی و با عنایت به رفاه حال شما سهـامداران محتـرم یاد آور می شـود:  تمامی خدمات سهامداری تا اطلاع بعدی صرفاً بصورت غیر حضوری و از طریق تماس تلفنی با شماره های 48097274، 48097797، 48097485 و یا ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.Bahman.ir ارائه خواهد گردید.