اختتامیه نخستین دوره توسعه توانمندسازی کارکنان گروه بهمن - اسفند 1393 | گروه بهمن