اخذ تقدیرنامه‌ی سه ستاره‌ی اشتهار به کیفیت شرکت بهمن موتور - دی 93 | گروه بهمن