استقامت ملی در تولید و خدمات - اسفند 94 | گروه بهمن