انعقاد قرارداد جوینت ونچر رایزکو-کروز و فورسیا | گروه بهمن