ایجاد مرکز اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز در مؤسسه خیریه محک | گروه بهمن