در گردهمایی بسترن سواران، بهمن با B30 آمد | گروه بهمن