سومین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی | گروه بهمن