مجمع عادی سالیانه گروه بهمن با حضور 81 درصد سهامداران برگزار شد | گروه بهمن

مجمع عادی سالیانه گروه بهمن با حضور 81 درصد سهامداران برگزار شد

برگشت به ليست گالری