مجمع عمومی فوق‌العاده گروه بهمن - اردیبهشت 95 | گروه بهمن