مراسم رونمایی مزدا 3 جدید - 12 خرداد 1389 | گروه بهمن