کنفرانس سرمایه‌گذاری در بورس اوراق پس از گشایش در تحریم‌های خارجی | گروه بهمن