محصولات | گروه بهمن
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
جديد
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
جديد
كاميون ایسوزو 6تن (NPR75K)
كاميون ایسوزو 6تن (NPR75K)
كاميون ایسوزو 6تن (NPR75K)
كاميون ایسوزو  8.4 تن (NPR75M)
كاميون ایسوزو 8.4 تن (NPR75M)
كاميون ایسوزو 8.4 تن (NPR75M)
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
کامیون ایسوزو  FVZ
کامیون ایسوزو FVZ
کامیون ایسوزو FVZ
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر