محصولات | گروه بهمن
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
جديد
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
جديد
کامیون شیلر 8 تن
کامیون شیلر 8 تن
کامیون شیلر 8 تن
كاميون ایسوزو 6تن - NPR75k
كاميون ایسوزو 6تن - NPR75k
كاميون ایسوزو 6تن - NPR75k
كاميون ایسوزو  8.4 تن - NPR75m
كاميون ایسوزو 8.4 تن - NPR75m
كاميون ایسوزو 8.4 تن - NPR75m
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
کامیون ایسوزو  FVZ
کامیون ایسوزو FVZ
کامیون ایسوزو FVZ
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر