محصولات | گروه بهمن
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
کامیونت شیلر 6 تن
کامیونت شیلر 6 تن
کامیونت شیلر 6 تن
جديد
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
پگاسوس
پگاسوس
پگاسوس
جديد
کامیونت شیلر 8 تن
کامیونت شیلر 8 تن
کامیونت شیلر 8 تن
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر
كاميونت ایسوزو  8.4 تن - NPR75m
كاميونت ایسوزو 8.4 تن - NPR75m
كاميونت ایسوزو 8.4 تن - NPR75m
كاميونت ایسوزو 6تن - NPR75k
كاميونت ایسوزو 6تن - NPR75k
كاميونت ایسوزو 6تن - NPR75k
کامیون ایسوزو  FVZ
کامیون ایسوزو FVZ
کامیون ایسوزو FVZ